Tiện ích
 
 
 
Công ty TNHH Đông Long
427 Đà Nẵng, Hải An,
Hải Phòng, Việt Nam.
Tel : (84) 31.3979878
Fax : (84) 31.3979877
E-mail: edc@edc.vn
Website : www.edc.vn
 
 
Thông số container đường biển